سلوكیان
 
معبد لائودیسه
 

این معبد مربوط به دوران سلوكی است. بقایای آن در محله دوخواهران در شمال نهاوند دیده میشودكه اكثرا در زیر خاك مدفون است. در این منطقه كتیبه بزرگی بر روی سنگ مرمر به دست آمده است و به خط یونانی است و به دوره آنتیوخوس سوم تعلق دارد. چندین مجسمه كوچك برنزی نیز در این محل كشف شده است

حمید صدقی نژاد