سلوكیان

 

 

نقوش دینور
 

دینور در مسیر كرمانشاه به سنقر قرار دارد و به خاطر تاكستانها و اسبهایش شهرت داشته است. در این محل ظرف بزرگ سنگی از دوره سلوكی كشف شده كه با تندیس نیم تنه خدایان یونانی تزیین شده است. این ظرف در موزه ملی ایران نگه داری میشود. بر روی این سنگ تصاویری از ساتیه ها و سیلین ها نقش شده كه در افسانه خدایان یونان از یاران دیونیزوس خدای شراب بوده اند

حمید صدقی نژاد