مقبره یو هوانگ

مقبره یو هوانگ

تصاویر مقبره یو هوانگ

سه نفری که در حال رقص هستند احتمالا در حال ساخت شراب هستند. دو نفر دیگر نیز دارند خمره های شراب را آماده می کنند. در پایین نیز شیری به اسبی حمله میکند که اسب به جای پا، دمی همانند ماهی دارد.

Art Gallery of New South Wales
Sydney, Australia
A Silk Road saga  the sarcophagus of Yu Hong December 2013
بعدی>>