ساسانیان
  سنگ نگاره خان تختی سلماس  


این نگاره حدود 5 متر عرض و 2.50 تا2.80 متر طول دارد. دو مجلس همانند دارد كه هر كدام یك سوار و یك مرد در روبرو دارند. سوار سمت چپ اردشیر اول است و سوار سمت راست شاپور اول ساسانی كه در مقام ولیعهدی است و تاجی همانند پدرش دارد.
مرد روبروی اردشیر احتمالا خسرو اول است كه اردشیر او را به مقام ساتراپی ارمنستان می رساند و مرد روبروی شاپور شاید وزیر اعظم باشد. تاریخ این نگاره 238 میلادی است.
روبرت كرپورتر كه در سال 1819 از آن بازدید كرده است طرح آنرا بر کاغذ کشیده است.

 

 


نگاره اردشیر در سلماس كار روبرت كرپورتر كه در سال 1819 از آن بازدید كرده است

 

 


 

 


 

 

 

برگرفته از كتاب یافته های تازه ایران باستان-پروفسور هینتس-دكتر پرویز رجبی - تصویر رنگی از كانون ایرانگردان جوان

اطلس تاریخ ایران