ساسانیان
   

سنگ نگاره های ساسانی

شاهان ساسانی

 

ساسانیان آخرین سلسله ایرانی قبل از حمله عربها به ایران بودندو از سال 224 تا 651 میلادی شاهانشاهی خود را در ایران اداره میكردند .شاهان ساسانی از خود سنگ نگاره های بسیاری به یادگار گذاشته اند و عمده آنها در بیشاپور ،نقش رستم ،تاق بستان ،نقش رجب و فیروز آباد است. در این نقوش شاه را میتوان از روی كلاهش شناسایی كرد

 

الفبای پهلوی

اردشیر اول

 

 

پیروزی بر اردوان پنجم اشكانی در فیروز آباد

اعطای نشان شاهی در فیروز آباد

اعطای نشان شاهی در نقش رجب

اعطای نشان شاهی در نقش رستم

سوار بر اسب در سلماس

 

شاپور اول

اعطای نشان شاهی در نقش رجب

سوار بر اسب در نقش رجب

 

 

پیروزی در جنگ در داراب گرد

اعطای نشان در بیشاپور

پیروزی در بیشاپور

مجسمه شاپور در غار شاپور

پیروزی و اسب سواری در بیشاپور

سوار بر اسب در سلماس

سنگ نبشته شاپور اول در تنگ براق

  پیروزی در جنگ در نقش رستم

*شکار کرگدن در رگ بی بی- بغلان افغانستان*

كتیبه اپسای دبیر در بیشاپور

بهرام اول

اعطای نشان در بیشاپور

بهرام دوم

ملاقات با نمایندگان در نقش رستم

ملاقات با نمایندگان در سراب بهرام

مجلس خانوادگی در سراب قندیل

شاه و وزیر در برمی دیلك

شاه در گویوم

فرستادگان عرب در بیشاپور

جنگ با شیر در سر مشهد

پیروزی و اسب سواری در نقش رستم

پیروزی و اسب سواری بر دشمن نا شناس در نقش رستم

كرتیر در نقش رستم

كرتیر در نقش رجب

نرسی

اعطای نشان شاهی در نقش رستم

كتیبه پایكولی

هرمز دوم

پیروزی و اسب سواری در نقش رستم

شاپور دوم

تخت شاهی در نقش رستم

سركوب شورش در بیشاپور

ایستاده در تاق بستان

دو كتیبه در جرز جنوبی كاخ تچر

سنگ نبشته شاپور دوم در مشگین شهر

اردشیر دوم

دیهیم ستانی در تاق بستان

شاپور سوم

ایستاده در تاق بستان

خسرو دوم

اعطای نشان شاهی در تاق بستان

شاه بر اسب در تاق بستان

شكارچیان گراز در تاق بستان

شكارچیان گوزن در تاق بستان

سنگ نگاره نیمه تمام بیستون

 

دیگر آثار

معرفی آناهیتا در داراب گرد

سنگ نوشته دختر گبر اقلید-یزدگرد سوم

سنگ نگاره تخریب شده در ری

سنگ نگاره لاخ مزار- قباد ساسانی

نبشته های تنگ خشك سیوند

سنگ نگاره تازه یافت شده داراب

سر ستون برمی دیلک

گور نوشته ها

كتیبه بیشاپور دو

كتیبه حسین آباد

چهار استودان نبشته در استخر

كتیبه بیشاپور چهار

كتیبه بیشاپور سه

 

كتیبه گلی بر مزاری

كتیبه میدانك

 
كتیبه تل اسپید
كتیبه مشتان
 
كتیبه بیشاپور پنج
كتیبه پریشان
 
كتیبه بیشاپور شش
كتیبه بیشاپور یك
اطلس تاریخ ایران