ساسانیان
 

پل گاومیشان

 

 


این پل بر روی رودخانه سیمره در جنوب دره شهر در محلی كه رود سیمره و كشگان تلاقی میكنند قرار دارد . رود سیمره در ادامه با نام دز خوانده میشود. بنای پل از دوران ساسانیان میباشد و یكی از عظیم ترین پلهای این دوره است. این پل بزرگ 5 چشمه و مرتفع 175 متر طول دارد.گذر این پل از قلوه سنگ آجر و ملات نیم كوب گچ ساخته شده است و در پایه های اصلی آن از بلوكهای سنگی بزرگ استفاده شده است. این پل توسط خاندان والی در دوره قاجار نیز مورد مرمت قرار گرفت . ظاهرا این پل در سال 1334 هجری قمری بر اثر زلزله از بین رفته است. پایه ها و تکیه گاههای اصلی پل مدور و قطور است و مصالح آن از سنگهای مکعبی بزرگ و تراشیده در ابعاد مساوی است که به صورت رگ چین به روی هم چیده شده اند و پایه اصلی پل را به وجود آورده است. داخل پایه ها نیز از قلوه سنگ و ملاط گچ پر شده و مصالح پل سنگ و ملاط گچ و در سقف تاقها از آجر است

 

 
 
پل گاومیشان
پل گاومیشان
   
 
پل گاومیشان
پل گاومیشان
 
 
پل گاومیشان
پل گاومیشان
 
 
پل گاومیشان
پل گاومیشان
 
پل گاومیشان پل گاومیشان
پل گاومیشان پل گاومیشان
پل گاومیشان پل گاومیشان
پل گاومیشان پل گاومیشان

تصاویر : حمید صدقی نژاد

اطلس تاریخ ایران