پل ساسانی
ساسانیان
 
 
پل دختر
 


این پل در جنوب لرستان در منطقه موسوم به پل دختر واقع است و به دستور شاپور اول ساسانی ساخته شده است. طول پل دویست و هفتاد متر و ارتفاع آن از رودخانه سی متر است. رودی كه در زیر این پل جریان دارد كشكان نام دارد كه در طول مسیربا پیوستن به رودهای دیگر به كرخه تبدیل میشود. پل دختر در جاده شاهی قرار داشت كه شهر استخر را به بیشاپور وصل میكرد و از آنجا به شهرهای بین النهرین مانند تیسفون وهترا می رسید. این پل از هشت تاق تشكیل شده بود كه اكنون فقط یكی از آنها باقی مانده است و به صورت تونلی درآمده است كه جاده آسفالت امروزی از زیر آن می گذرد

 

پل دختر

پل دختر
پل دختر
 

پل دختر

پل دختر
پل دختر
پل دختر
پل دختر
پل دختر
پل دختر
پل دختر
پل دختر
پل دختر پل دختر پل دختر
پل دختر

تصاویر : گیتی ناصحی

اطلس تاریخ ایران