ساسانیان
 
قلعه كهنه مشگین شهر
 

این قلعه درون مشگین شهر قرار دارد و با شیب تندی به خیاوچای مشرف است.محوطه آن بسیار بزرگ است و دیوارهای خشتی،گلی و آجری آنرا احاطه كرده اند.محوطه آن 110*230 متر را شامل میشود و سه برج دیده بانی آن سالم مانده است.درون قلعه نیز طویله و ساختمانهای متعددی دیده میشود.ارتفاع حصارها از داخل بیش ار چهار متر است و از خارج به هشت متر میرسد.بنایی كه امروزه دیده میشود در دوره های متعدد اسلامی بازسازی شده است .در ابتدا این قلعه در زمان ساسانیان ساخته شده است و كتیبه مهر نرسی در مشگین شهر به آن اشاره دارد

 
   
قلعه كهنه مشگین شهر
قلعه كهنه مشگین شهر
   
قلعه كهنه مشگین شهر قلعه كهنه مشگین شهر
تصاویر: حمید صدقی نژاد
اطلس تاریخ ایران