بنایی احتمالا از دوره ساسانی
ساسانیان
 
گنبد جبلیه كرمان

این گنبد سنگی در كرمان قرار دارد و از سنگ و ساروج ساخته شده است. كرمانی ها میگویند در ساخت ساروج آن از شیر شتر استفاده شده است كه استقامت آنرا چند برابر كرده است. این گنبد در زمان ساسانیان ساخته شده است و هشت ضلعی است . عرض پی آن در حدود سه متر است.در هر طرف این بنای دیدنی دری قرار دارد كه عرض آن دو متر است.گنبد بنا از آجر ساخته شده است. این بنا گچبریهایی داشته كه به مرور زمان از بین رفته است. در منابع تاریخی به تعمیر این بنا در زمان ابو علی محمد بن الیاس در سالهای 322 تا 356 ه ق برمیخوریم كه علاوه بر آن ارگ بم را نیز تعمیر كرده است.

تصاویرازمنبع ناشناس
اطلس تاریخ ایران