كوشك اردشیر بزپر
 

کوشک اردشیر بزپر در جنوب دریاچه پریشان در كوهی به نام بز پر یا پشت پر در سطح عظیمی به ابعاد 2*20 كیلومتر در شمالی ترین مناطق استان بوشهر شهری باستانی یافت شده است كه هم اكنون می توان آنرا جنوبی ترین منطقه زندگی عشایر قشقایی دانست.

این اثر تاریخی در كوهستانی دور افتاده قرار دارد به همین دلیل مورد توجه زیاد قرار نگرفته است. این اثر معماری متفاوتی نسبت به بناهای دیگر ساسانی دارد و بیشتر شبیه كاخ سروستان است. ابعاد این کاخ 40در50 متر است. ایوان بنا رو به شرق است و درون بنا اتاقهای کوچک و بزرگ قرار دارند. دهلیز طبقه دوم بنا هنوز سالم است. در صد متری شمال بنا استخر آبی به شکل داریه ای حفر شده بود که آب آن از رود خفر تامین می شده است.

كوشك اردشیر بزپر

كوشك اردشیر بزپر

By dynamosquito (Flickr: Khoreh Ardeshir) [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons 

اطلس تاریخ ایران