ساسانیان
 
 

 

تصویر اهورامزدا در دوران هخامنشی

 

 
اطلس تاریخ ایران