ساسانیان

 

معماری ساسانی

 
ساسانیان بهترین تكنیك تاق زدن بر بناهای مربع شكل را دارا بودند.اساس معماری ساسانی گنبد،ایوان، تاق نما ،اتاق و تاقهای گهواره ای است كه مابین چند بنا احداث میكردند.هنرهای گچبری،موزاییك كاری و نقاشی دیواری داخل بناها را تزیین میكرده . ساسانیان بر همسایگان خود تاثیر فرهنگی بسیاری داشتند و همینطور از آنها نیز بسیاری خصوصیات را وام گرفته اند مانند موزاییك كاریهای بیشاپور. تزیینات سنگی نیز نقش بسزایی در هنر ساسانی دارد.

 

سنگ نگاره های ساسانی آتشكده های ساسانی ایران
شاهان ساسانی هنر ساسانی

 

 

فیروز آباد
بیشاپور
تخت سلیمان
ابنیه فیروز آباد و شهر گور
شهر بیشاپور
تخت سلیمان
آتشكده های ایران
مسجد سلیمان
تیسفون
آتشكده های ایران
آثار مسجد سلیمان
تیسفون
پل دختر
شوشتر
سروستان
آثار قصر شیرین
چهار طاقی ساسانی
جبلیه
آثار قصر شیرین
چهار طاقی ساسانی
گنبد جبلیه كرمان
دارابگرد
قلعه ایرج
قلعه بابك
شهر دارابگرد
قلعه ایرج ورامین
قلعه بابك كلیبر
تاق بستان
تاق گرا
قلعه كهنه مشگین شهر
گاومیشان
قلعه گل خندان
کنگلو
پل گاومیشان
قلعه گل خندان
قلعه و نیایشگاه کنگلو
بزپر دیوار گرگان
جندی شاپور
کوشک اردشیر بزپر
دیوار گرگان
قلعه قم چای
     
قلعه سرورخان

بگرام افغانستان

آی خانوم افغانستان
     
 

مقبره یوهوان چین

 
شهر گور
نقشه شهر گور به صورت دایره میباشد. این نوع معماری شهر سازی را ساسانیان از اشكانیان به ارث برده اند . با امكانات زمان خود چگونه چنین دایره عظیمی را پیاده كرده اند؟
ساسانیان
 
اطلس تاریخ ایران