ساسانیان
 
یزدگرد دوم
 

Coin of the Sassanid king Yazdgard II.

در ابتدای كار یزدگرد دوم با كوشانیان -شاید هون ها-به جنگ پرداخت وبه اجبار چند سالی در خراسان ساكن شد تا امنیت را به مرزهای ایران باز گرداند. اوبلخ را تصرف كرد.پس از آن به سوی عربستان و بعد قفقاز رفت. وزیر او مهرنرسه دستور داد تا دوباره زرتشتی دین رسمی ارمنستان شود.به همین علت شورشی از طرف ارامنه بر پا شد و ارمنیان به رهبری وردان شكست خوردند و نابود شدند.عده ای از آنها به داخل ایران تبعید شد ند.او نخستین شاهی بود كه از لقب كی بغ مزداپرست استفاده كرد.شاید حضور او در مشرق باعث پیوند خوردن او با كیانیان شده بود

 

اتفاقات مهم در دوره شاهنشاهی

تاریخ

آغاز پادشاهی
438م
نبرد در شرق ایران - عربستان - قفقاز
-
شكست دادن شورشیان ارمنی
451م
پایان كار یزدگرد دوم
457م