صفحه اصلی
 
ساسانیان كه بودند؟
 

در28 آوریل سال 224 میلادی اردشیر یكم توانست اردوان پنجم آخرین شاه اشكانی را در دشت هرمزگان شكست دهد و شاهنشاهی ساسانی را بنیاد گذارد وشروع به تسخیر سرزمینی كرد كه خود آنرا ایران می نامید.

در سلسله ساسانی دین و حكومت تكیه گاه یكدیگر بودند و آنان در تمام قلمرو سیاسی خود دست به تبلیغ مذهب زدند. شاهنشاهی ساسانی مانند اسلاف خود یعنی پارتها جنگهای بسیاری با رومیها داشتند و گاه پیروز و گاه مغلوب میشدند. طبقات اجتماعی ، دین ، سپاه و جنگهای غرب ایران ، اهمیت فرهنگی ایران ،یادگارهای معماری ، ظهور مانی و مزدك ، سنتهای درباری و برادركشی شاهان متاخر از خصوصیات بازر این دوره است .

یزدگرد سوم آخرین شاه ساسانی در سال 651 میلادی پس از اینكه كشور خود را در جنگ به عربها می بازد، كشته می شود و یكبار دیگر ایران پس از اسكندر مقدونی به دست مهاجمانی غیر ایرانی می افتد و تا دوره صفویه حكومت ملی مستقلی با قابلیت تسلط ‌بركل ایران به خود نمی بیند. در عین حال اسلام نیز با اعراب به ایران آورده میشود و تحولی در زندگی مردم پدید می آورد

 

*شاهان ساسانی*

*معماری ساسانی*

*هنر در زمان ساسانیان*

*سنگ نگاره های ساسانی*

*آتشکده های ایران* *تاج شاهان ساسانی*

در سلسله ساسانی بر خلاف اشکانیان، دین و حكومت تكیه گاه یكدیگر بودند. آنان در تمام قلمرو سیاسی خود دست به تبلیغ مذهب زدند. شاهان ساسانی مانند اسلاف خود جنگهای بسیاری با رومیها داشتند و گاه پیروز و گاه مغلوب می شدند. طبقات اجتماعی، دین زرتشتی، سپاه و جنگهای غرب ایران، اهمیت فرهنگی ایران، یادگارهای معماری، ظهور مانی و مزدك، سنتهای درباری و برادركشی شاهان متاخر از خصوصیات بازر این دوره است. در دوره ساسانی، مفهوم ایران به شکل امروزی پدید آمد. سیاستی که شاهان این دوره پیش گرفته بودند، مانند پدید آوردن آثاری چون خداینامه، باعث شد تا مفهوم ایران و ایرانی پدید آید که ما نیز این مفهوم را به ارث برده ایم. پیش از این، در دوره اشکانی هویت یکپارچه ایرانی وجود نداشت. ساسانیان، سعی داشتند بسیاری از وقایع تاریخی مانند چهار سده حکومت اشکانی یا برخی از دینها و باورهای مردمی که مورد پسند آنها نبود را حذف کنند.

 
*سپاه دوره ساسانی* *خط، الفبا و آثار مکتوب ساسانی*
*اقتصاد و بازرگانی * *دین دوره ساسانی*
  ساسانیان از نگاه مورخین روم

ساسانیان بر خلاف هخامنشیان هنری پراكنده و متنوع داشتند و تقریبا سراسر نیمه غربی و جنوب غربی ایران نمایشگاهی از هنر ساسانی است كه در مثلثی به راسهای داراب ،سلماس و مداین و حتی بسیار فراتر قرار دارد. كاخهای سلطنتی ،كوشكهای بین راهی ، آتشكده ها ،آتشگاههای بیشمار ،سنگ نگاره ها، شهرهای مجهز به برج و بارو و راههای بسیار با پلهای باشكوه،موزاییك كاری ،بافندگی ،گچكاری ،گنبد سازی ،موسیقی ،نقاشی،طلاكاری و آهنگری ،حكاكی بر سنگهای قیمتی ،خراطی ،نجاری و دهها هنر دیگر در این دوره به كمال خود می رسند


 

 

 


نقشه زمان ساسانیان - پین های بنفش روی نقشه آثار ساسانی هستند

اطلس تاریخ ایران -هزاره های گمشده -اثر دكتر پرویز رجبی - شاهنشاهی ساسانی- اثر تورج دریایی