<< قبلی

مفرغ لرستان

برنز لرستان

کمربند برنزی با نشان شکار شیر

لرستان

قرن هشتم پیش از میلاد

موزه شهر لایدن هلند- تصویر حمید صدقی نژاد

بعدی>>