<< قبلی

مفرغ لرستان

شمشیر بابلی در لرستان

این نوع خنجر ها در نبردهای تن به تن استفاده می شدند. دسته این خنجر ها تزیین شده بودند که تزیینات آنها از بین رفته است.
خط میخی روی یکی از خنجر ها نوشته: مردوک ندین آهه پادشاه بابل (1099-1082 پ م)و بر روی خنجر دیگر نوشته شده شمش کیلانی یکی از افسران او. اینکه چرا این دو شمشیر بابلی درون گورهایی در لرستان بوده اند برای ما مشخص نیست.

بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

بعدی>>