<< قبلی

مفرغ لرستان

غلاف شمشیر

بخشی از غلاف یک شمشیر - ساخته شده از استخوان - کشف شده از ایران! محل کشف نامعلوم

Allard Pierson museum - Amsterdam

بعدی>>