<< قبلی

مفرغ لرستان

نیزه برنز لرستان

نوک پیکان مفرغی - 1200 تا 700 پ م - موزه آلارد پیرسون

Allard Pierson museum - Amsterdam

بعدی>>