<< قبلی

مفرغ لرستان

شمشیر برنز لرستان

تیغه شمشیر برنزی - 1200 تا 700 پ م - موزه آلارد پیرسون

Allard Pierson museum - Amsterdam

بعدی>>