<< قبلی

مفرغ لرستان

برنز لرستانظروف سفالی منقوش نخودی- لرستان – قرن 8-9 پ م- موزه ملی ایران

Pottery- Luristan 8th ventury BC- National museum of Tehran

بعدی>>