<< قبلی

مفرغ لرستان

برنز لرستانظروف سفالی منقوش نخودی- لرستان – قرن 8-9 پ م- موزه ملی ایران
Pottery- Luristan 8th ventury BC- National museum of Tehran

برنز لرستان  

 

بعدی>>