<< قبلی

مفرغ لرستان

برنز لرستانابزار دوخت مفرغی- لرستان هزاره اول پ م - موزه ایران باستان
Bronze sewing stuff- Luristan- 1st millenium BC- National museum of Tehran

برنز لرستان  

بعدی>>