<< قبلی

مفرغ لرستان

برنز لرستانساب و دسته سنگ ساب مفرغی- لرستان هزاره اول پ م - موزه ایران باستان
Btonze mortar stuff- Luristan 1st millenium BC -National museum of Tehran

برنز لرستان  

بعدی>>