<< قبلی

مفرغ لرستان

برنز لرستانپیکرک های مفرغی- لرستان هزاره اول پ م - موزه ایران باستان
Luristan bronze- Small statues- National museum of Tehran- 1st millenium BC

برنز لرستان

بعدی>>