<< قبلی

مفرغ لرستان

برنز لرستانموزه آذربایجان تبریز - اشیانقوش سر سنجاق های مفرغی لرستان هزاره اول پ م - موزه ایران باستاننقوش سر سنجاق های مفرغی لرستان هزاره اول پ م - موزه ایران باستان

Lurestan bronze- House hold items- National museum of Iran- 1st millenium BC

برنز لرستان  

بعدی>>