<< قبلی

مفرغ لرستان

برنز لرستانموزه آذربایجان تبریز - اشیای مفرغی لرستان هزاره دوم پیش از میلاد

Luristan bronze- َNational museum of Tehran- 1stmillenium BC

برنز لرستان

بعدی>>