<< قبلی

مفرغ لرستان

برنز لرستانسر تبرهای مفرغی- لرستان اواخر هزاره دوم پیش از میلاد - موزه ایران باستان

Luristan bronze- National museum of Tehran- early 2nd millenium Bc- part of an axe

برنز لرستان  

بعدی>>