<< قبلی

مفرغ لرستان

برنز لرستانخنجر کوتاه مفرغی با طرح مار و نقطه روی دسته - لرستان 2600 تا 2500 پیش از میلاد

دقت کنید این خنجر بسیار شبیه خنجریاست که در موزه ملی ایران نگه داری می شود. البته در تاریخ نگاری ایندو بیش از هزار سال اختلاف است. به نظر می رسد تاریخ نگاری موزه ملی ایران صحیح تر باشد

تصویر حمید صدقی نژاد

Allard Pierson museum - Amsterdam

بعدی>>