<< قبلی

مفرغ لرستان

برنز لرستانخنجر مفرغی- لرستان هزاره اول پ م - موزه ایران باستان

Luristan bronze National museum of Tehran- Knives- 1st millenium BC

برنز لرستان  

بعدی>>