<< قبلی

مفرغ لرستان

برنز لرستانسر تبرهای مفرغی- لرستان اواخر هزاره دوم و اوایل هزاره اول- موزه رضا عباسی
Luristan bronze- Reza Abbasi museum of Tehran- early 2nd millenium Bc- part of an axe

برنز لرستان  

بعدی>>