<< قبلی

مفرغ لرستان

برنز لرستانزنگوله های مفرغی- لرستان هزاره اول پ م - موزه ایران باستان

Luristan bronze- َNational museum of Tehran- 1stmillenium BC

برنز لرستان  

بعدی>>