میتانی ها

 

 

 

این قوم در هزاره دوم پ م در غرب فلات ایران قدرت زیادی داشتند.در 1500 پ م از كنار دریای مدیترانه تا كوههای زاگرس دولتی تشكیل داده بودند.سپس شمال بین النهرین را به سرزمین خود اضافه كردند.نخست پایتخت آنها شهر واشوگانی در خابور امروزی بود. سپس به آرپخا در كركوك انتقال یافتند.این قوم از قفقاز تا فرات كوچ كردندو به اتفاق هوریان تشكیل حكومت میتانی را دادند.اتحاد آنها توانست سرزمینهای گوتیان را فتح كنند.مقتدرترین فرعون مصر نیز با دختر شاه میتانی ازدواج كرده است.متون یافت شده از موزی و یورگان تپه در جنوب غربی كركوك در مورد قوانین زناشویی ، بچه داری، واگذاری اموال ، ارث ،قوانین كشورداری ومجازات اطلاعات زیادی از میتانی ها به ما داده است

مانایی ها

لولوبیان

كاسی ها

گوتیان

 

 

 

 

 

     
اطلس تاریخ ایران
منبع :مصاحب