اطلس تاریخی ایران

سنگ نوشته مردوك آپال ایدین در سر پل ذهاب

 

 

 

 

این اثر در شمال سر پل ذهاب قرار داشته است و به خط میخی بابلی استوبه دوره كاسی ها تعلق دارد . اكنون این اثر به تهران منتقل شده است. این سنگ نسبتا كوچك سه قسمت دارد. در قسمت اول آن 17 نقش قرار دارد كه هر كدام متعلق به یك خدا است و به صورت تخیلی مجسم شده اند. در قسمت بعدی نوشته ای است كه حدود زمینهای زراعی را نشان میدهد و در 64 سطر به خط بابلی است. بخش سوم هم خالی از هر نوشته ای است نشانه خدایان عبارت است از

ستاره چهار پر داخل دایره نشانه خدای خورشید
هلال ماه نشانه خدای ماه به نام سین
ستاره هشت پر درون دایر نشانه خدای ایشتار
ساغری مانندكفش دهان باریك نشانه خدای آتش به نام نسكو
سر قوچ بر سكویی كه داخل تاق ذوزنقه ای است نشانه خدای آبها
پرنده ای شبیه كلاغ نشسته بر چوبدست نشان خدای عالم پایین یا ببسوگال
حیوان نشسته مانند سگ نشانه خدای عالم بالا گوله
نقش نیزه ای ایستاده نشانه خدای بابل به نام مردوك
دو شاخ بر پشت گوسفند نشانه خدای آذرخش یا اداد
دو سكوی مربعی
سر بز كوهی بر سكو
نیم تنه دو شیر كه پشت به هم نشسته اند
غزالی كه نیم تنه ماهی داردنشانه خدای آبهای زیر زمینی اپ سو
حیوان نشسته با دو شاخ بلند نشان خدای دانش یا نبو
حیوانی با سر شیر و تن مرغ نشان خدای عالم پایین یا نرگال
ماری كه سرش را بلند كرده نشانه خدای عالم پایین یا سییرو

ای اثر درسال 1345 خ در شمال سرپل ذهاب یافـت شد .

 

 

 

 

 
اطلس تاریخ ایران