ایران در پیش از تاریخ

نقش برجسته هورین شیخان

 

 

 

این نقش برجسته الهام گرفته از سنگ نوشته نرم سین است .یك نفر با كمان در مقابل تعدادی اسیر جنگی ایستاده است و اسرا به او التماس میكنند. این فرد تارلونی نام دارد . سنگ نگاره به دوره گوتیان تعلق دارد

 

 

 

 
اطلس تاریخ ایران