ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

تپه حسنلو

تپه حسنلو

 

 

 

 

 

تصویر قبلی
گورستان قریه حسنلو در كنار تپه باستانی
تصویر بعدی >>
تصویر: حمید صدقی نژاد