ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استل سنگ نگاره نارام سین در مورد پیروزی او بر گوتیان- اولین اثری که به گوتیان اشاره دارد

تصویر از سایت http://prophetess.lstc.edu