فرهنگ هامبورگ -فراپارینه سنگی اروپا
 
 

فرهنگ هامبورگ از 15500 تا 13100 بخشی از فرهنگ فرا پارینه سنگی اروپا است. در این دوره شکارچیان در شمال غرب اروپا به شکار می پرداختند. از شمال فرانسه تا جنوب اسکاندیناوی و شمال هلند آثاری از این فرهنگ بدست آمده اند. در جزیره انگلیس این فرهنگ به نام کریسویلین خوانده می شود.
در مناطق به جا مانده از این دوره آثار معماری دیده نمی شود.
اولین ساکنان شمال هلند، آلمان، دانمارک و لهستان این شکارچیان بوده اند.

در این مکانها شکارچیان در کنار آتش کمپ می کردند. بقایای شاخ و استخوان شکار در کنار آتش دیده می شوند مخصوصا بقایای گوزن شمالی.
در کنار آتش ها فقط افراد معدودی کمپ می کردند و جمعیت دسته ها کم بود. در مواردی بقایای سنگ هایی روی زمین دیده شده اند که در محیط یک دایره چیده شده بودند و احتمالا چادرهایی با مقطع دایره بنا می کردند.

 

فرهنگ هامبورگ

بازسازی بقایای آتش یکی از کمپ های منطقه اولدهولت ولده در شمال هلند. گوشت شکاربر روی این سنگ ها پخته می شد. این آتش در کنار رود برقرار شده بود که هم مکانی مناسب برای ماهیگیری بود و هم به آب خوردن دسترسی داشت.

موزه لایدن هلند- بقایای آتش از 9000 پیش از میلاد

اطلس تاریخ ایران
 
تصویر حمید صدقی نژاد