ایران در پیش از تاریخ
غار ارجنه

 

 

 

غار ارجنه در نزدیکی خرم آباد در شرق یک صخره منفرد در ارتفاع حدود 1200 متر از سطح دریا قرار دارد و در آن آثاری از صنعت موستری از 50 تا 38 هزار سال پیش کشف شده است. زندگی در این غار از دوره پارینه سنگی میانی تا دوره پارینه سنگی پایانی بدون وقفه دوام داشته است.

غار ارجنه خراشنده متقارب- ارجنه لرستان- موزه ملی ایران

 

 

 

 

منبع : ایران در پیش از تاریخ اثر دكتر ص م شهمیرزادی
Photo: Hamid Sedghinezhad