آتشكده ری

 

 آتشكده ری كه در بین اهالی به تپه میل مشهور است دركنار جاده تهران به ورامین و بر روی تپه ای ما بین مزارع جو قرار دارد .در كتب مقدس زرتشتی به ری به عنوان یك مركز دینی اشارات بسیاری شده است و شاید این آتشكده مركز شهر ری باستان بوده است! در این تپه در سالهای اخیر حفاری فعالی شده است و آثار بسیاری از آن بدست آمده است.
بالای تپه آتشكده بزرگی قرار دارد كه از دور مشخص است و آتش مقدس در آن همیشه روشن بوده است. در زیرآتشكده تونلی قرار دارد كه برای جابجا كردن آتش از آن استفاده میكردندو دلیل این امر این است كه بر طبق سنن زرتشتی نباید آتش مقدس در مقابل نور آفتاب قرار گیرد. این تونل دو طرف تپه را به هم وصل می كند
در قسمت دیگر تپه بناهایی از دل خاك بیرون آمده است و در آنها گچبری های زیادی یافت شده است . در موزه این تپه گنجینه زیبایی از گچبریهای ساسانی قرار دارد كه هنوز به موزه های خارجی فرستاده نشده است.

 

 
 

درتاریخ طبری میخوانیم -به ری آتشگاهی بود كه از آن قدیم تر نبود- همچنین در تاریخ طبری یزدگرد سوم پس از شكست از حلوان به ری آمد و آتش مقدس را برداشت و به مرو رفت
مسعودی نیز در مروج الذهب احداث آتشكده ری را به فریدون نسبت میدهد. او میگوید آتشكده ری قبل از ظهور زرتشت بوده است.ری قبل از زرتشت شهری مذهبی بوده است و چون اعراب در فتح ری با مردم آنجا صلح كردند آتشكده را باقی گذاشتند

 

از دیگر آثار ساسانی نزدیك آتشكده میتوان به قلعه ایرج اشاره كرد
   
اطلس تاریخ ایران
تصاویر : حمید صدقی نژاد