<<قبلی

ری باستان

ری باستان

سنگ نگاره فتحعلیشاه که بر روی سنگ نگاره ساسانی کنده شده است - چشمه علی

بعدی>>