اشكانیان
بنیان گذار سلسله اشكانی

اشك اول

اشك دوم

قوم پرنی در حدود سال250 پ م اعلام استقلال كرد و اشك اول را به فرمانروایی بر گزید . این اعلام استقلال به معنی شورش بر ضد حكومت یونانی سلوكیها در گوشه شمال شرقی ایران است.پرنیها از خاك تركمنستان امروزی به مرزهای داخلی ایران سرازیر شدند . اشك در سال 247 پ م در شهر آساك نزدیك قوچان امروزی به پادشاهی برگزیده شد .پس از او دیگر شاهان اشکانی به احترام او خود را اشك نامیدند. اشك آباد یا عشق آباد یادگار او است.
دیودوتوس در سال 239 پ م در بلخ سپاهی یونانی فراهم كرد تابا اشك بجنگد. ولی مجبور به عقب نشینی شد.اشك در سال 238 پ م ساتراپی پارت را به دست می آورد و سپس هیركانی را فتح میكند و دریای خزر مرز اشكانیان و سلوكیان می شود.در سال 234 دیودوتوس مرد و دیودوتوس دوم جانشین پدر شد و به اشك حمله كردو اشك عقب نشینی كرد ولی دیودوتوس به دلیل شورش در سوریه دست از حمله بر داشت و فرمانروایی اشك را بر هیركانی و پارت به رسمیت شناخت و خود به سوریه رفت.اشك اول در سال 214 یا 217پ م در گذشت

 

اتفاقات مهم در دوره شاهنشاهی

تاریخ

استقلال قوم پرنی
250 پ م
پادشاهی اشك در شهر آساك
247 پ م
نبرد اشك با دیودوتوس و پیروزی اشك
239 پ م
فتح ساتراپی هیركانی
238 پ م
مرگ دیودوتوس
234پ م
مرگ اشك
214 پ م