کال جنگال

نقاشی بر سنگ - دوره اشکانی- كال جنگال خراسان

تصویر: راهنمای گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری