هخامنشیان
خشیارشا - دروازه ملل
 

خشیارشا - دروازه ملل

 
 

خشیارشا - دروازه ملل

 
اطلس تاریخ ایران