هخامنشیان

داریوش دوم - لوح زرین کشف شده در شوش

این لوح در موزه ملی ایران نگه داری می شود
 

خدای بزرگ است اهورامزدا که این زمین را آفرید که مردم را آفرید که به مردم شادی داد که داریوش را شاه کرد یک شاه از بسیاری یک فرمانروا از بسیاری من داریوش شاه بزرگ شاه شاهان شاه کشورهایی که مردم بسیار دارد شاه این سرزمین بزرگ دور دست و پهناور پسر اردشیر شاه پسر خشیارشا پسر داریوش شاه هخامنشی. داریوش شاه گوید اهورامزدا این کشور را به من داد از بخشش اهورامزدا من شاه این سرزمین هستم. اهورامزدا مرا و دودمان مرا و شهریاری مرا بپاید

 
اطلس تاریخ ایران