صفحه اصلی
 

دیواره بیستون - داریوش اول

میراث جهانی یونسکو

 

بیستون نام یکی از شهرهای ایران است که در نزدیک آن چندین سنگ نگاره از شاهان مختلف ایرانی وجود دارد و معروفترین آنها متعلق به داریوش اول است .در عهد باستان از کنار این آبادی راهی می گذشت که پایتخت بابل و ماد را به هم متصل می کرد .از ین محل مسافران زیادی عبور می کردند و محل مناسبی بود تا داریوش اول گزارش فتوحات خود را بر سنگ بتراشد

 

:این لوح تاریخی شامل چهار قسمت می باشد

قسمت اول داریوش شاه و کماندار و نیزه دار او را نشان می دهد.داریوش به نه اسیر جلوی خود نگاه می کند که گردنهای آنها با طناب بسته شده است. نفر دهم زیر پای داریوش خوابیده است. بالای سر این 13 نفر تصویر اهورامزدا .است

در زیراین سنگ نگاره متنی 515 سطری به فارسی باستان که شرح فتوحات داریوش است.این قسمت در 5 ستون نوشته شده است
.قسمت سوم شرح فتوحات به زبان بابلی است
.در قسمت بعد نیز ترجمه متن فار
سی به زبان ایلامی دیده می شود وشامل 650 سطر است

 

 

 

ترجمه ستون اول
ترجمه ستون دوم
ترجمه ستون سوم
ترجمه ستون چهارم
ترجمه ستون پنجم

ارزش این نگاره از داریوش بسیار زیاد است زیرا تنها مرجع تحریف نشده از آن زمان است و باید داریوش اول را اولین تاریخ نگار ایرانی بدانیم

 
تصاویر و آوانوشت متون
دیگر کتیبه های بیستون
ماههای هخامنشی
آثار غیر هخامنشی دیگر
داستان شیرین وفرهاد

دیواره بیستون - داریوش اول

 
هخامنشیان
اطلس تاریخ ایران تصاویر : حمید صدقی نژاد