هخامنشیان

اردشیر دوم - تکه سنگ

 

 

A2Sc

 1. adam \ Artaxaçâ \ X \ 
 2. Dârayavauahyâ \ Xhyâ \ puça \ 
 3. Dârayavauahyâ \ Artaxaçâhyâ \ Xhyâ \ puça \ 
 4. Artaxaçâhyâ \ Xayârcahyâ \ Xhyâ \ puça \ 
 5. Xayârcahyâ \ ] Dârayavauahyâ \ Xhyâ \ puça \
 6. Dârayavauahyâ \ Vitâspahyâ \ puça
 7. \ Haxâmaniiya \ thâtiy \ Artaxaçâ \
 8. xâyathiya \ vazraka \ xâyathiya \ x
 9. âyathiyanâm \ xâyathiya \ dahyûn
 10. âm \ xâyathiya \ ahyâyâ \ bûmiyâ \ i
 11. mâm \ hadi \ utâ \ imâm \ usta
 12. canâm \ tya \ athagainâm \ ta [ damaged ]
 13. [ damaged ] \ Auramazdâ \
 14. [ damaged ]
 
 

منم اردشیر پسر داریوش شاه داریوش پسر اردشیر شاه اردشیر پسر خشیارشاشاه خشیارشا پسر داریوش شاه داریوش پسر هیشتاسپ یک هخامنشی

اردشیر شاه بزرگ شاه شاهانشاه کشورها شاه همه زمین گوید این کاخ و این پلکان را ....من ساختم.باشد اهورامزدا

 
اطلس تاریخ ایران