مادها

گوردخمه های های مادی

 
گور دخمه برناج
گور دخمه دیره
گور دخمه قیزقاپان
 
گور دخمه كورخ كیچ
گور دخمه دكان داود
گور دخمه اسحاق وند
گوردخمه هدر سلماس
گور دخمه روانسر
گور دخمه سان رستم
مادها
 
اطلس تاریخ ایران