هخامنشیان

داریوش دوم -پایه ستون شوش

داریوش دوم -پایه ستون شوش D2Sa

 

این ایوان را با ستونهای سنگی داریوش شاه بزرگ بنا کرد.اهورامزدا با ایزدان داریوش شاه را بپاید

 
اطلس تاریخ ایران