تیگلات پیلسر سوم

 

او از 745 تا 727 پ م شاه آشور بود. او سوریه و فلسطین را به دولت خود اضافه کرد و بعد از آن پادشاهی بابل را فتح کرد. پس از نیم قرن افول دولت آشور که بعد از ادد نیراری سوم روی داد دولت اورارتو توانسته بود سلطه خود را به مدیترانه و فلات ایران برساند. در مواردی هم دولت آشور مجبور به پرداخت خراج به اورارتو شده بود. در این زمان تیگلات پیلسر بر علیه شاه آشور به نام آشور نیراری پنجم که یکی از پسران ادد نیراری سوم بود ، شورید و خود پادشاه شد.

 

او ابتدا به سیستم مدیریت حکومتی رسید و هشتاد استان ایجاد کرد و برای هم استاندار مسئولیتهایی برگماشت. سپس به منطقه سلیمانیه حمله کرد و از آنجا متوجه ماد شد. هر دوی این مناطق فتح شدند و به عنوان استاهایی از آشور درآمدند. شاه گروه های زیادی را به برخی مناطق مرزی کوچ داد تا مانع حمله به مرزهای آشور بشوند.
سپس آشوری ها به اتحاد اورارتو-هیتی نو-آرامی حمله کرد و آنها را در 743 شکست داد. شهر آرپاد بعد از محاصره دو تا سه ساله فتح شد و پس از آن اهالی دمشق، تیر و سیسیلیا به آرپا آمدند و برای او هدایایی آوردند. او به فتوحات خود ادامه داد و غزه را فتح کرد و مرز خود را تا مصر برد.
در سالهای بعد شورش هایی پدید آمدند که شاه آشور بابلیان را عامل آن شورشها می دانستند. تیگلات پیلسر سوم به بابل حمله کرد و خود را در سال 728 پ م شاه بابل اعلام کرد. او خیلی زود پس از فتح بابل مرد.

فتح آستارو

فتح شهر آستارو و شاه در ارابه جنگی. نام آستارو در کتیبه آمده است. آستارو امروزه در اردن قرار دارد. اهالی شهر تحت کنترل آشوری ها در حال کوچ دادن هستند. کتیبه فتوحات شاه را شرح می دهد. - بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

تیگلات پیلسر سوم

زندانی های آشوریان - کاخ نیبور - 728 پ م
این قطعه یکی از چند قطعه ای است که زندانی های عرب را نشان می دهد که به پیش شاه آورده شده اند. در سمت راست دست دو زندانی زن دیده می شود.
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

تیگلات پیلسر سوم

بخشی از دامی که آشوری ها از اعراب به غنیمت گرفته اند
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

تیگلات پیلسر سوم

کاخ مرکزی نمرود - 728 پ م- تیگلات پیلسر سوم
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

 

 

 

 

 
اطلس تاریخ ایران