صفحه اصلی

تپوری ها

 
 

نام قومی كهن است كه در جنوب دریای خزر در همسایگی آماردها میزیستندكه با ورود آریاییها به ایران به سمت كوههای مازندران كوچ كردند و به تدریج تمدن و فرهنگ آریاییها را پذیرفتند و دین زرتشتی را برای خود برگزیدند.آنها مردمی درشت اندام بودند ومردهای آنها لباس سیاه با گیسوان بلند داشتند و زنان لباس سفید با موهای كوتاه. در قرن چهارم پیش از میلاد در جنگ اسكندر شاه مقدونی با داریوش سوم هخامنشی تپوری ها در لشگر ایران جنگیدند.در دوره سلوكیها و اشكانیان فرمانبردار این دو سلسله بودند.پس از آنكه فرهاد اول بر آماردها پیروز شد و آنها را به سوی قفقاز راند تپوریها سرزمین آماردها را به سرزمین خود اضافه كردند. این سرزمین گسترده به نام تپورستان شناخته می شد تا اینكه پس از حمله اعراب و چیرگی آنها بر تپورستان این سرزمین تبرستان یا طبرستان نام گرفت

 
منبع :فرهنگنامه كودكان و نوجوانان
اطلس تاریخ ایران